Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Kandydaci

Czym jest komparatystyka?

Komparatystyka to dziedzina badań humanistycznych, która nie ogranicza się do jednej literatury narodowej ani do jednej dziedziny wiedzy. Interesuje nas literatura bez granic, a w trakcie studiów zajmujemy się nie tylko literaturą polską, ale też dziełami innych literatur europejskich i pozaeuropejskich, a także innymi dziedzinami niż sama literatura – komparatyści zajmują się także muzyką, dziełami plastycznymi, filozofią, psychologią, filmem i innymi przejawami kulturotwórczej działalności człowieka.

Literatura polska jest w programie studiów ważnym punktem odniesienia – ale też punktem wyjścia do realizacji samodzielnych pasji badawczych i czytelniczych.

Dlaczego warto studiować polonistykę-komparatystykę?

Polonistyka-komparatystyka to studia łączące program studiów polonistycznych z profilem porównawczym, zorientowanym na literatury innych języków i narodów, a także na literaturę ujmowaną w bogatym kontekście innych zjawisk kulturowych. Pełny program przedmiotów polonistycznych daje możliwość uzyskania uprawnień do nauki języka polskiego w szkołach (po realizacji kursu pedagogicznego bez żadnych opłat), a zajęcia porównawcze pozwalają przekroczyć ograniczenia jednej literatury narodowej. Każdy student samodzielnie dobiera kursy komparatystyczne zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i z planowanym profilem kształcenia. Liczne kursy o charakterze praktycznym dobrze przygotowują do dalszych studiów, ale też do pracy w różnego rodzaju instytucjach i przedsiębiorstwach.

Zobacz szczegółowe informacje na temat programu studiów.

Dla kogo są te studia?

Polonistyka-komparatystyka to studia dla osób, które interesują się nie tylko literaturą polską, ale też kulturą i literaturą innych języków, a także literaturą postrzeganą w kontekście innych zjawisk. To studia dla osób, które szukają wszechstronnego rozwoju i możliwości realizacji swoich pasji i zainteresowań, ale też osób, które od studiów oczekują przygotowania do pracy w różnych zawodach. To także studia dla tych, którzy wiedzę i umiejętności wyniesione z innych kierunków studiów chcą spożytkować i wzbogacić o nowe, bogate treści. To wreszcie studia dla tych, którzy oczekują, że studia wyższe przygotują do radzenia sobie na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy, ale nie ograniczają się do kształcenia w wąskiej dziedzinie wiedzy.

Co wyróżnia polonistykę-komparatystykę z innych kierunków studiów?

- duża samodzielność studentów w układaniu programu kształcenia,

- możliwość wyboru kursów o bardzo zróżnicowanej tematyce,

- większa niż na innych kierunkach liczba kursów języków obcych,

- zajęcia dające rozmaite umiejętności praktyczne,

- bogata oferta wyjazdów stypendialnych Wydziału Polonistyki UJ,

- program praktyk zawodowych w różnych instytucjach kultury,

- doświadczona kadra dydaktyczna pracująca nad indywidualnym rozwojem każdego studenta,

- dostęp do najnowszych nurtów badawczych i najwybitniejszych przedstawicieli nauk humanistycznych,

- liczne formy działalności studenckiej – koła naukowe, samorząd, redakcje czasopism studenckich i naukowych,

- studia na najstarszym i najlepszym uniwersytecie w Polsce, w najbardziej studenckim mieście w kraju, kilka kroków od krakowskiego Rynku.

Kim są absolwenci komparatystyki?

Absolwenci studiów komparatystycznych prowadzonych na Wydziale Polonistyki UJ od kilkunastu lat pracują w różnych zawodach. W gronie naszych absolwentów znajdują się dziennikarze i reporterzy, redaktorzy znanych wydawnictw, pracownicy naukowi uczelni polskich i zagranicznych, lektorzy języka polskiego za granicą, koordynatorzy wydarzeń kulturalnych, pracownicy licznych instytucji kultury, nauczyciele i bibliotekarze. Ale absolwenci komparatystyki pracują też w mniej oczywistych branżach, jak reklama, PR, tłumaczenia i inne. Poczytaj o naszych absolwentach.

Rekrutacja

Wszystkie informacje na temat zasad rekrutacji można znaleźć na stronie: http://www.rekrutacja.uj.edu.pl/

Katalog studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim: https://www.erk.uj.edu.pl/